Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintRegional plan til sluttbehandling
3. desember 2019
Den regionale planen er til sluttbehandling i fylkesutvalg og fylkesting i de tre fylkene. Møtene gjennomføres i løpet av desember. 
Det fremmes parallelle saker i de fylkene. Her er lenke til saken i Buskerud.
 
Andre viktige dokumenter: 
-Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 - planrapport 
-Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 - plankart
-Konsekvensutredning, Naturforvalter Kjetil Heitmann, 07.02.2019
-Høringsuttalelser til høringen, gjennomført 2019 (se eget oppslag nedenfor)

-Oppsummering og administrativ vurdering av alle høringsuttalelser (datert 12.09.2019)

-Referat fra Hardangerviddarådets møte 19.09.2019

 
-Regional plan for Hardangervidda 2011-2025, planrapport og plankart
 
Hardangerviddarådets møte 19. spetember 2019
22. oktober 2019
Hardangerviddarådet hadde møte 19. september der regional plan ble drøftet med bakgrunn i høringen.
Høringsuttalelsene kan i sin helhet leses i artikkelen nedenfor. En oppsummering av høringsuttalelse, med administrativ vurdering, kan leses her. Dette var saksdokument til Hardangerviddarådets møte. Referat fra Hardangerviddarådets møte kan leses her
Plandokumentene, plankart og planrapport med retningslinjer og handlingsprogram, bearbeides nå i samsvar med Hardangerviddarådets konklusjoner og legges fram for sluttbehandling i fylkesutvalg og fylkesting i de tre fylkene.
 
Høringensuttalelser
2. september 2019
Det kom inn 89 uttalelser i høringen. Samlet liste som viser hvem som sendte innspill, kan leses her
Selve innspillet ligger i samledokumenter nedenfor:
 
 I ettertid er det kommet noen flere innspill:
- uttalelse fra Villreinnemnda for Setesdalsområdet, med fokus på Valldalen (datert 15.11.2019). Kan leses her
- innspill fra Arne-Ottar Svendsen om veien over Imingfjell (mottatt 09.12.2019). Kan leses her.
 
 
 
 
Høring av Regional plan for Hardangervidda 2019-2035
7. mai 2019
Hardangerviddarådet avsluttet i mars sitt arbeid med forslag til rullert Regional plan for Hardangervidda. Etter dette har fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland drøftet planforslaget og enstemmig vedtatt å legge det ut til høring og offentlig ettersyn (i Telemark 2. april, i Buskerud 10. april og i Hordaland 2. mai).

Det inviteres til åpne høringsmøter. Se flere detaljer nedenfor.

Høringsfrist er 1. juli 2019.
 
 
Les hele saken
Hardangerviddarådets forslag til høringsutgave
14. mars 2019
Hardangerviddarådet er styringsgruppe for arbeidet med rullering av den regionale planen.
Et samstemt Hardangerviddaråd legger nå fram sitt forslag til høringsutgave. Planforslaget er utarbeidet innenfor de rammer som planprogrammet, vedtatt vinteren 2017/2018, satte.
Fylkesutvalgene i de tre fylkene skal i løpet av våren behandle sak om høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 
Høringsdokumentene som legges fram for fylkesutvalgene, består plankart og planrapport med retningslinjer. En konsekvensutredning utarbeidet av ekstern konsulent følger også høringsdokumentene. Følg lenker for å lese dokumentene.
I høringsdokumentene legges det fram alternative forslag knyttet til tre punkt. Dette gjelder veien over Imingfjell, gjerder i utmark og rammer for turisthyttene i nasjonalt villreinområde. 
Forutsatt at de tre fylkesutvalgene slutter seg til at plandokumentene, skal ut på høring, planlegges selve høringen å bli gjennomført i mai og juni. 
  
 
Tidligere artikler:
20.02.2018 Vedtatt planprogram
15.11.2017 Høring av planprogram
14.11.2017 Møte i Hardangerviddarådet 7. og 8. november 2017
29.08.2017 Rullering av Regional plan for Hardangervidda
06.04.2017 Villreinens arealbruk - kartfortelling
06.04.2017 Rullering av regional plan
04.04.2017 Møte i Hardangerviddarådet om skrantesjuke
04.11.2016 Hardangerviddarådet 2016
09.06.2015 Hardangerviddarådet
08.06.2015 Hardangerviddarådet 2015

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården