PrintHandlingsprogram
31. januar 2013
For at Regional plan for Hardangervidda skal få den virkning den er ment å få, må den følges opp på en rekke måter. Den regionale planen har derfor et kapittel 9 med en handlingsplan der en rekke oppfølgingspunkter omtales.
Dette blir nå konkretisert for gjennomføring i et handlingsprogram for perioden 2013 - 2016. Handlingsprogrammet skal behandles av de tre fylkestingene i løpet av vinteren. Les handlingsprogrammet her.
Følgende prosjekter og tiltak foreslås:

1.      Hardangerviddarådet

2.      Rullere Regional plan for Hardangervidda

3.      Kommunal planoppfølging – flere oppgaver

4.      Utmarksnæringer i Landbruks-, natur- og friluftsområder

5.      Villreinens arealbruk

6.      Lufsjåtangen

7.      Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser

8.      Friluftsliv og villrein

9.      Villrein som reiselivsattraksjon

10. Miljøsertifisering av reiselivet

Handlingsprogrammet omtaler hvert prosjekt/tiltak nærmere med en kort beskrivelse, aktører og ansvar, tidsplan og finansiering.
 
Et viktig grep som nå blir tatt er å etablere Hardangerviddarådet. Dette vil bli en politisk arena for å følge opp både planen og de ulike prosjektene, og en arena der kommuner, fylkeskommunene, fylkesmennene og villreinnemda kan drøfte aktuelle spørsmål knyttet til Hardangervidda. Sammensetningen foreslås tilsvarende styringsgruppa for det regionale planarbeidet.