PrintRullering av Regional plan for Hardangervidda
29. august 2017
Arbeid med å rullere Regional plan for Hardangervidda har nå startet opp. Hardangerviddarådet er styringsgruppe for rulleringen.
Rulleringen skal bygge på vedtatt regional plan fra 2011. Den skal vurdere problemstillinger som ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan, problemstillinger som har oppstått etter vedtak og spørsmål som lokale og regionale aktører ser behov for å belyse.
Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som gir rammer for selve planarbeidet. Planprogrammet beskriver bakgrunn, føringer, sentrale planspørsmål, kunnskapsbehov, organisering og gjennomføring av planarbeidet.
Les høringsdokumentene her: høringsbrev datert 25.08.2017, politisk sak om høringen (Buskerud) og forslag til planprogram

Alle merknader sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til
postmottak@bfk.no innen 15. oktober 2017.
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller mail
ellen.korvald@bfk.no.