PrintHøring av Regional plan for Hardangervidda 2019-2035
7. mai 2019
Hardangerviddarådet avsluttet i mars sitt arbeid med forslag til rullert Regional plan for Hardangervidda. Etter dette har fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland drøftet planforslaget og enstemmig vedtatt å legge det ut til høring og offentlig ettersyn (i Telemark 2. april, i Buskerud 10. april og i Hordaland 2. mai).

Det inviteres til åpne høringsmøter. Se flere detaljer nedenfor.

Høringsfrist er 1. juli 2019.
 
 

 

Om planarbeidet
 

Planarbeidet har tatt utgangspunkt i gjeldende regionale plan for Hardangervidda (vedtatt i 2011). Forslag til rullert regional plan viderefører det meste av denne, men planforslaget innebærer også noen justeringer av arealsonene, noen endringer av retningslinjene og et fornyet handlingsprogram.

På tre punkter i retningslinjene, om henholdsvis veien over Imingfjell (§2.4), om gjerder i utmark (§2.9) og om turisthytter i nasjonalt villreinområde (§3.1), legges det fram alternative forslag. Disse punktene forventes å bli sentrale i høringen. Men det forventes at også andre spørsmål vil bli tatt opp.

Høringsdokumenter

Følg lenkene til høringsdokumentene nedenfor:

·         Plankart (datert 05.03.2019) NB! Dette er et stort dokument som det kan ta noe tid å åpne.  

·         Planrapport med planbeskrivelse, retningslinjer og handlingsprogram (datert 02.05.2019)

·         Konsekvensutredning datert 7. februar 2019

 

Supplerende informasjon:

·         Foreslåtte endringer i arealsonene, oppsummering og kart 

·         Planrapportens kap. 9 (s. 43) gir dessuten lenker til en rekke aktuelle utredninger

Høringsmøter

Det inviteres til følgende åpne høringsmøter:

·         Mandag 20. mai på Vasstulan 1100, i Nore og Uvdal kommune

·         Onsdag 22. mai på Villreinsenteret på Skinnarbu, i Tinn kommune

·         Tirsdag 28. mai på Ullensvang hotell, i Ullensvang herad.

Alle møtene begynner kl. 18.00 og har en tidsramme på ca. 2 timer.
 

Innspill til høringen

Alle merknader sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postmottak@bfk.no innen 1. juli 2019.

Henvendelser og spørsmål rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller mail ellen.korvald@bfk.no.