PrintHardangerviddarådets forslag til høringsutgave
14. mars 2019
Hardangerviddarådet er styringsgruppe for arbeidet med rullering av den regionale planen.
Et samstemt Hardangerviddaråd legger nå fram sitt forslag til høringsutgave. Planforslaget er utarbeidet innenfor de rammer som planprogrammet, vedtatt vinteren 2017/2018, satte.
Fylkesutvalgene i de tre fylkene skal i løpet av våren behandle sak om høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 
Høringsdokumentene som legges fram for fylkesutvalgene, består plankart og planrapport med retningslinjer. En konsekvensutredning utarbeidet av ekstern konsulent følger også høringsdokumentene. Følg lenker for å lese dokumentene.
I høringsdokumentene legges det fram alternative forslag knyttet til tre punkt. Dette gjelder veien over Imingfjell, gjerder i utmark og rammer for turisthyttene i nasjonalt villreinområde. 
Forutsatt at de tre fylkesutvalgene slutter seg til at plandokumentene, skal ut på høring, planlegges selve høringen å bli gjennomført i mai og juni. 
  
 
Vedtatt planprogram
20. februar 2018
Planprogrammet var til sluttbehandling i fylkesutvalget i Telemark den 22. november, i fylkesutvalget i Buskerud den 13. desember i fjor, og i fylkesutvalget i Hordaland den 1. februar i år. Planprogrammet ble alle steder enstemmig vedtatt slik styringsgruppa anbefalte.
Endelig planprogram kan leses her. Den politiske saken i hvert fylke var tilnærmet like. Se saksutredning med vedtak fra Buskerud her.  
 
Høring av planprogram
15. november 2017
Høring av planprogrammet  ble gjennomført med høringsfrist 15. oktober 2017. Det kom inn 41 uttalelser. Høringsuttalelsene kan leses i disse dokumentene: del 1, del 2del 3 og del 4.
En oppsummering med vurdering og anbefaling av de enkelte uttalelser kan leses i dette notatet som ble utarbeidet til Hardangerviddarådets drøfting 7. november.
Planprogrammet, revidert etter Hardangerviddarådets møte, kan leses her. Det legges nå fram for sluttbehandling i fylkesutvalgene i Hordaland, Telemark og Buskerud.
 
 
Møte i Hardangerviddarådet 7. og 8. november 2017
14. november 2017
Hardangerviddarådet hadde 7. og 8. november møte, delvis felles med Nordfjellarådet.
Første dag var hovedsak å drøfte høringsinnspill til planprogrammet for rullering av Regional plan for Hardangervidda. Men det ble også informert om konkrete utfordringer og muligheter knyttet til fjellområdet.
Andre dagen var det fellesmøte med Nordfjellarådet. Denne dagen hadde fokus på skrantesjuke og næringsutvikling. Se de enkelte foredragene på lenker nedenfor.
Les møtereferatet her.
Les hele saken
Rullering av Regional plan for Hardangervidda
29. august 2017
Arbeid med å rullere Regional plan for Hardangervidda har nå startet opp. Hardangerviddarådet er styringsgruppe for rulleringen.
Rulleringen skal bygge på vedtatt regional plan fra 2011. Den skal vurdere problemstillinger som ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan, problemstillinger som har oppstått etter vedtak og spørsmål som lokale og regionale aktører ser behov for å belyse.
Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som gir rammer for selve planarbeidet. Planprogrammet beskriver bakgrunn, føringer, sentrale planspørsmål, kunnskapsbehov, organisering og gjennomføring av planarbeidet.
Les høringsdokumentene her: høringsbrev datert 25.08.2017, politisk sak om høringen (Buskerud) og forslag til planprogram

Alle merknader sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til
postmottak@bfk.no innen 15. oktober 2017.
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller mail
ellen.korvald@bfk.no.
 
Tidligere artikler:
06.04.2017 Villreinens arealbruk - kartfortelling
06.04.2017 Rullering av regional plan
04.04.2017 Møte i Hardangerviddarådet om skrantesjuke
04.11.2016 Hardangerviddarådet 2016
09.06.2015 Hardangerviddarådet
08.06.2015 Hardangerviddarådet 2015
26.05.2015 Utmarksnæringer
13.10.2014 Informasjon om villrein
10.06.2014 Møte i Hardangerviddarådet 27. mai 2014
09.06.2014 Møte i administrativt kontaktutvalg 26. mai