PrintHøring av Regional plan for Hardangervidda 2019-2035
7. mai 2019
Hardangerviddarådet avsluttet i mars sitt arbeid med forslag til rullert Regional plan for Hardangervidda. Etter dette har fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland drøftet planforslaget og enstemmig vedtatt å legge det ut til høring og offentlig ettersyn (i Telemark 2. april, i Buskerud 10. april og i Hordaland 2. mai).

Det inviteres til åpne høringsmøter. Se flere detaljer nedenfor.

Høringsfrist er 1. juli 2019.
 
 
Les hele saken
Hardangerviddarådets forslag til høringsutgave
14. mars 2019
Hardangerviddarådet er styringsgruppe for arbeidet med rullering av den regionale planen.
Et samstemt Hardangerviddaråd legger nå fram sitt forslag til høringsutgave. Planforslaget er utarbeidet innenfor de rammer som planprogrammet, vedtatt vinteren 2017/2018, satte.
Fylkesutvalgene i de tre fylkene skal i løpet av våren behandle sak om høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 
Høringsdokumentene som legges fram for fylkesutvalgene, består plankart og planrapport med retningslinjer. En konsekvensutredning utarbeidet av ekstern konsulent følger også høringsdokumentene. Følg lenker for å lese dokumentene.
I høringsdokumentene legges det fram alternative forslag knyttet til tre punkt. Dette gjelder veien over Imingfjell, gjerder i utmark og rammer for turisthyttene i nasjonalt villreinområde. 
Forutsatt at de tre fylkesutvalgene slutter seg til at plandokumentene, skal ut på høring, planlegges selve høringen å bli gjennomført i mai og juni. 
  
 
Vedtatt planprogram
20. februar 2018
Planprogrammet var til sluttbehandling i fylkesutvalget i Telemark den 22. november, i fylkesutvalget i Buskerud den 13. desember i fjor, og i fylkesutvalget i Hordaland den 1. februar i år. Planprogrammet ble alle steder enstemmig vedtatt slik styringsgruppa anbefalte.
Endelig planprogram kan leses her. Den politiske saken i hvert fylke var tilnærmet like. Se saksutredning med vedtak fra Buskerud her.  
 
Høring av planprogram
15. november 2017
Høring av planprogrammet  ble gjennomført med høringsfrist 15. oktober 2017. Det kom inn 41 uttalelser. Høringsuttalelsene kan leses i disse dokumentene: del 1, del 2del 3 og del 4.
En oppsummering med vurdering og anbefaling av de enkelte uttalelser kan leses i dette notatet som ble utarbeidet til Hardangerviddarådets drøfting 7. november.
Planprogrammet, revidert etter Hardangerviddarådets møte, kan leses her. Det legges nå fram for sluttbehandling i fylkesutvalgene i Hordaland, Telemark og Buskerud.
 
 
Møte i Hardangerviddarådet 7. og 8. november 2017
14. november 2017
Hardangerviddarådet hadde 7. og 8. november møte, delvis felles med Nordfjellarådet.
Første dag var hovedsak å drøfte høringsinnspill til planprogrammet for rullering av Regional plan for Hardangervidda. Men det ble også informert om konkrete utfordringer og muligheter knyttet til fjellområdet.
Andre dagen var det fellesmøte med Nordfjellarådet. Denne dagen hadde fokus på skrantesjuke og næringsutvikling. Se de enkelte foredragene på lenker nedenfor.
Les møtereferatet her.
Les hele saken
Tidligere artikler:
29.08.2017 Rullering av Regional plan for Hardangervidda
06.04.2017 Villreinens arealbruk - kartfortelling
06.04.2017 Rullering av regional plan
04.04.2017 Møte i Hardangerviddarådet om skrantesjuke
04.11.2016 Hardangerviddarådet 2016
09.06.2015 Hardangerviddarådet
08.06.2015 Hardangerviddarådet 2015
26.05.2015 Utmarksnæringer
13.10.2014 Informasjon om villrein
10.06.2014 Møte i Hardangerviddarådet 27. mai 2014