Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintPlanen klar for sluttbehandling i fylkesutvalgene
8. juli 2011
Styringsgruppa for Regional plan for Hardangervidda har nå avsluttet sitt arbeid og sender planen videre til fylkespolitisk sluttbehandling i de tre fylkeskommunene. Planrapporten kan leses her, mens plankartet kan sees her. Rapportens vedlegg 3 Temakart friluftsliv sees bedre her enn i rapporten. 
Det er et omfattende arbeid styringsgruppa, under ledelse av fylkesvaraordfører i Telemark Lars Bjaadal, nå legger bak seg. Styringsgruppa har sett det som viktig å utforme en plan som både sikrer villreinen og som gir muligheter for levende bygder. Prosessen har derfor krevd mange drøftinger og avveiinger av ulike interesser. Det har vært en konstruktiv og god dialog i styringsgruppa, med vilje til å se problemstillingene fra ulike sider for å komme fram til omforente løsninger. Da styringsgruppa hadde sitt siste møte og sluttbehandling den 9. juni var det enighet om det aller meste, og delte meninger i bare svært få spørsmål. 

Utgangspunktet for dette planarbeidet er at Norge er det eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein, og at det er derfor et nasjonalt mål og ansvar å sikre villreinen i norsk fauna. Miljøverndepartementet har med bakgrunn i dette bedt fylkeskommunene om å utarbeide planer for fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid. Det har vært forutsatt at disse planene også skal legge til rette for næringsutvikling og friluftsliv.

Styringsgruppa for Hardangerviddaplanen har hatt en bred sammensetning med alle ordførerne i de berørte kommunene, sentrale fylkespolitikere og fylkesmenn fra alle tre fylker, og villreinnemnda.

Et viktig spørsmål som planen tar stilling til er avgrensning av nasjonalt villreinområde. Det aller meste av snaufjellsområdene på Hardangervidda forslås innlemmet i dette. Men fjellområder som Dagalitangen og Grungedalstangen, som er vanskelig tilgjengelige for reinen, er anbefalt holdt utenfor.

Av viktige prinsipper i planen ellers nevnes:
  • ingen ny fritidsbebyggelse skal etableres innenfor nasjonalt villreinområde eller i snaufjellet
  • det skal være mulig å drive ulike typer utmarksnæring på Hardangervidda, men det må lokaliseres og skje med hensyn til villreinen.
  • tyngre fritidsbebyggelse og reiselivsutvikling skal legges til områder som allerede er tatt i bruk til formålet
  • friluftsliv skal stimuleres, men ferdsel skal styres utenom de viktigste villreinområdene. Sti- og løypeplaner vil være et viktig virkemiddel for å kanalisere ferdselen.

Styringsgruppa anbefaler at Rv 7 skal være vinteråpen, men at den skal kunne stenges når det er villrein i området. Dette innebærer videreføring av dagens rutiner. Planen understreker viktigheten av å utbedre Rv 7 med sikte på trafikkmessig sikrere vintervei og bedre kryssingsmuligheter for villreinen.

Spørsmålet om vinterbrøyting over Imingfjell har vært det vanskeligste spørsmålet i planarbeidet. Høringen av planen viste også et stort engasjement rundt dette. Et mindretall i styringsgruppa foreslo en prøveordning med vinterbrøyting. Et klart flertall mente imidlertid at denne veien bør være vinterstengt av hensyn til villreintrekket ut på Lufsjåtangen. Planen anbefaler derfor vinterstenging, men å begrense den vinterstengte perioden noe ved å sette 30. november som dato for stengning.

Regional plan for Hardangervidda avgjør ikke detaljerte lokaliseringsspørsmål som kun er av lokal interesse. Den er en grovmasket og ikke juridisk bindende plan, som forutsettes fulgt opp i videre kommunal planlegging. Men planen gir sterke føringer gjennom sine rammer og retningslinjer for den videre planleggingen.

Når planen etter hvert blir vedtatt, forventes det at planens intensjoner følges opp av både kommunale og regionale myndigheter.

Spørsmål kan rettes til styringsgruppeleder Lars Bjaadal, tlf. 91667380, eller til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728/97157263.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården