Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintSluttbehandling av Regional plan for Hardangervidda
27. oktober 2011
Regional plan for Hardangervidda har nå vært til drøfting i alle de tre fylkestingene.
Kun Hordaland har sluttbehandlet saken. De vedtok planen slik styringsgruppa konkluderte i sitt siste møte 9. juni 2011.
Fylkestinget i både Buskerud og Telemark har utsatt saken.

Styringsgruppa avsluttet sitt arbeid i møte 9. juni.
 
Etter dette ble det lagt fram parallelle saksutredninger og forslag til vedtak i de tre fylkesutvalgene:

1.     I henhold til plan- og bygningslovens §8-4 vedtar fylkestinget Regional plan for Hardangervidda, plankart og planrapport datert 9. juni 2011.

2.     Fylkestinget ber om at det i samarbeid med de to øvrige fylkeskommunene legges fram en egen sak om videre oppfølging av handlingsplanen.

3.     Vedtaket gjøres under forutsetning av at de to øvrige fylkene gjør likelydende vedtak.

 
Den politiske behandlingen av saken i de tre fylkene oppsummeres nedenfor:

Telemark:

Fylkesutvalget drøftet saken i sitt møte 23. august og sluttet seg til rådmannens forslag.
Fylkestinget utsatte i sitt møte 19. oktober saken med følgende vedtak:
Saka vert utsett, i tråd med oppmoding frå eit breit politisk miljø i Tinn. Fylkesordføraren vert beden om å ta kontakt med aktuelle partar med sikte på å oppnå lokal og regional semje slik at saka igjen kan leggast fram for dei tre aktuelle fylkesting med sikte på identiske vedtak hjå dei tre.

Buskerud:
Fylkesutvalget drøftet saken i sitt møte 24. august. De sluttet seg til rådmannens forslag med følgende tillegg:
Det åpnes for en prøveordning med vinterbrøyting av Fv 124; Tessungdalen – Imingfjell – Uvdal med stenging på kort varsel når det er villrein i området. Med gode varslingsrutiner også på Imingfjell, bør dette være til å leve med for villreinen. (Jf vurderinger gjort for Rv 7).
Da fylkestinget hadde saken til sluttbehandling i sitt møte 13. oktober ble saken utsatt til fylkestingets desembermøte.

Hordaland:
Fylkesutvalget i Buskerud drøftet saken og sluttet seg til rådmannens forslag i sitt møte 21. september. Fylkestinget vedtok planen den 18. oktober 2011.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården