Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintMiljøverndepartementets uttalelse
15. august 2012
Regional plan for Hardangervidda ble egengodkjent av de tre fylkeskommunene høsten 2011, med siste vedtak 8. desember 2011. I henhold til plan- og bygningslovens §8-4 kan Miljøverndepartementet foreta endringer i den vedtatte planen ut fra nasjonale interesser.
Miljøverndepartementet meddelte i brev datert 16. juli 2012 at de tar planen til orientering.
 
Utdrag av brevet med departementets vurderinger siteres nedenfor:
Planen er i samsvar med det planprogrammet som Miljøverndepartementet godkjente i 2008.

Planen er en godt gjennomarbeidet plan på grunnlag av brede prosesser i de ni berørte kommunene i de tre fylkene. Planen har et overordnet perspektiv og overlater konkretisering av retningslinjer til det kommunale nivå. Dette er planens styrke, men også den svakhet. Det er stor fare for at retningslinjene kan bli praktisert ulikt i de forskjellige kommunene. Det er viktig med en løpende oppfølging av dette.

Planen har innført begrepet "annen utmarksnæring" (opplevelsesnæring og jakt- og fiskerettigheter). Begrepet kan bli ulikt anvendt i de ulike kommunene, noe som vil være uheldig for forutsigbarheten og helheten i planen.

Planen har felles retningslinjer for hele planområdet, i tillegg har den retningslinjer for de ulike arealsonene. Det kan bli en utfordring i å praktisere disse retningslinjene i det enkelte område i den enkelte kommune.

Alle regionale planer skal ha en handlingsplan, jfr. Plan- og bygningslovens § 8-1, 3.1edd. Denne planen har en grovmasket handlingsplan uten forpliktende medvirkning og uten tid og kostnader på det enkelte tiltak fastsatt. Det er også uklart hvem av fylkeskommunene som har ansvar for oppfølgingen der det ikke er spesifisert.

En av bestillingene fra Miljøverndepartementet var at det skal settes av tilstrekkelige arealer utenfor villreinens leveområde. Planen har slike områder i ytterkant av deler av planområdet. I andre deler av planområdet faller grensen for nasjonalt villreinområde og planområdets yttergrense sammen.

Etter den siste høringen har varslede innvendinger blitt tatt hensyn til og er innarbeidet i planen. Det er derfor ingen gjenværende innvendinger.

Planen inneholder retningslinjer som sier at fylkesvei 124 over Imingfiell ikke skal brøytes mellom 30.november og 1.april. I handlingsdelen er det tatt inn tiltak om hvordan man kan styrke kunnskapen om villreinens bruk av området. Fylkesmannen har gått imot vinterbrøyting. Miljøverndepartementet har i brev til Fylkesmannen i Telemark datert 16.2.2012 ansett tillegget i planvedtaket som et anmodningsvedtak, men ikke som en del av planen. Miljøverndepartementet er imot en prøveordning med vinterbrøyting av Fv 124 over Imingfjell.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården