Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintHardangerviddarådet er etablert
24. oktober 2013
Som oppfølging av Regional plan for Hardangervidda er nå nyskapningen Hardangerviddarådet etablert. Dette skal være en møteplass for de viktigste offentlige aktørene rundt Hardangervidda - for dialog, erfaringsutveksling og felles oppgaver. I Rådet er alle de ni Hardangerviddakommunene og de tre fylkeskommunene representert med sentrale politikere. I tillegg er de tre Fylkesmennene og leder i villreinnemda medlemmer.
 

I møte den 11. oktober i år ble Lars Bjaadal fra Telemark fylkeskommune valgt til leder og Anved Johan Tveit, ordfører i Eidfjord kommune, valgt til nestleder. Sammen med Eli Hovd Prestegården, ordfører i Nore og Uvdal kommune, danner disse et arbeidsutvalg under Rådet.

I den regionale planens oppfølgende handlingsprogram (vedtatt av de tre fylkestingene våren 2013) er Rådets oppgaver nærmere beskrevet. En viktig oppgave skal være å drøfte det årlige handlingsprogrammet før det vedtas av fylkestingene. Rådet skal også påse at konkrete prosjekter i handlingsprogrammet iverksettes. Etter hvert vil Rådet få en rolle som styringsgruppe for rullering av planens arealdel.
Kommunene står nå foran en viktig oppgave med å overføre den regionale planens føringer til kommuneplanene. Gjennom Rådet vil det skapes en fellesarena for erfaringsutveksling om blant annet dette.

Rådet ønsker ikke å bli et nytt arbeidskrevende byråkratisk ledd. Men Rådet vil gjerne bidra til å "løse floker" og dessuten føre dialog med sentrale myndigheter om viktige felles utfordringer. Det administrative ansvaret for Rådet ligger i dag i Buskerud fylkeskommune.

Det er også etablert et administrativt kontaktutvalg med medlemmer fra de samme steder.
 
Medlemmer i Hardangerviddarådet:
Tony Kjøl, Hol kommune
Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune (medlem av arbeidsutvalget)
Dag Lislien, Rollag kommune
Steinar Bergsland, Tinn kommune
Arne Vinje, Vinje kommune
Steinar Langesæter, Ullensvang herad
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune (nestleder)
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad
Øyvind Holm, Fylkesmannen i Buskerud
Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland
Terje Vegard Kopperud, Buskerud fylkeskommune
Anne Sandum, Buskerud fylkeskommune
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune (leder)
Karin S. Mathisen, Telemark fylkeskommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Rasmus Laupsa Rasmussen, Hordaland fylkeskommune
Olav H. Opedal, villreinnemda

Odda kommune og Fylkesmannen i Telemark har foreløpig ikke oppnevnt noen.
 Medlemmer i administrativt kontaktutvalg:
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Ellen Skarsten, Rollag kommune
Oddmund Olesrud og Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune
Dorthe Huitfeldt og Lasse Matisen, Vinje kommune
Kent Håkull, Ullensvang herad
Gunnar Elnan, Eidfjord kommune
Lars Præstin, Ulvik herad
Even Knutsen Fylkesmannen i Buskerud
Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland
Ole Bjørn Baarnes, Telemark fylkeskommune
Eva Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Silje Ljøterud Bergan, Villreinnemda
Odda kommune og Fylkesmannen i Telemark har foreløpig ikke oppnevnt noen.
 
Sekretariat: Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune, har sekretariatsansvar inntil annet er bestemt. 
 
 
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården