Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintMøte i Hardangerviddarådet 7. og 8. november 2017
14. november 2017
Hardangerviddarådet hadde 7. og 8. november møte, delvis felles med Nordfjellarådet.
Første dag var hovedsak å drøfte høringsinnspill til planprogrammet for rullering av Regional plan for Hardangervidda. Men det ble også informert om konkrete utfordringer og muligheter knyttet til fjellområdet.
Andre dagen var det fellesmøte med Nordfjellarådet. Denne dagen hadde fokus på skrantesjuke og næringsutvikling. Se de enkelte foredragene på lenker nedenfor.
Les møtereferatet her.

Faglige orienteringer fra Hardangervidda:

-NINAs ferdselsprosjekt, v/Lena Romtveit, Norsk villreinsenter

-GPS-merkeprosjektet og kartfortellinger, v/Olav Strand, NINA

-Trolltunga – hva har skjedd der i 2017? v/Rolf Bøen, Odda kommune

Faglige orienteringer om CWD/skrantesjuke i Nordfjella:

-Hva skjer etter årets jakt? v/Erik Lund, Miljødirektoratet

-Hvordan vurderer sentrale matmyndigheter situasjonen nå? v/Hallgeir Herikstad, Mattilsynet

-Kommunene si rolle i håndtering av CWD v/Alf Olsen, rådmann i Lærdal kommune

Faglige orienteringer om verdiskaping:

-Verdiskaping basert på natur- og kulturressurser v/Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret

-Verdiskaping knyttet til villreinfjellet – om Europeiske villreinregioner og nytt verdiskapingsprogram v/Vemund Jaren, Miljødirektoratet

 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården