Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintOm fylkesdelplan for Hardangervidda
3. juni 2008

Miljøverndepartementet har i brev datert 12. april 2007 gitt flere fylkeskommuner i oppdrag å utarbeide fylkesdelplaner for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens fremtid i Norge. Hardangervidda, med landets største villreinstamme, er ett av disse fjellområdene. Dette arbeidet er nå i gang i regi av fylkeskommunene i Hordaland, Telemark og Buskerud. Det samarbeides tett med bl.a. berørte kommuner og fylkesmenn.

Hovedformålet med fylkesdelplanen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker villreinens leveområder. Planen skal legge til rette for lokalsamfunnenes behov for nærings- og bygdeutvikling, samtidig som den skal sikre villreinen langsiktig gode livsvilkår og tilstrekkelige leveområder. Bruk og vern av nasjonalparken og andre verneområder er fastsatt i egne forskrifter og forvaltningsplaner, og inngår ikke i denne planens vurderingsområde.

Planen skal omfatte både de vestlige og de østlige deler av Hardangervidda, og omfatter således arealer i både Hordaland, Telemark og Buskerud fylker. Berørte kommuner er Odda, Ullensvang, Ulvik og Eidfjord i Hordaland, Tinn og Vinje i Telemark, samt Hol, Nore og Uvdal og Rollag i Buskerud.
Fylkesdelplan for Hardangervidda 2011 - 2025 innebærer revisjon av Hardangervidda Aust, godkjent av Miljøverndepartementet i 1998, og ny planlegging på Vestvidda. Målsettingen er å få en felles og helhetlig plan som kan bli et aktivt styringsverktøy for så vel lokale som regionale myndigheter.
Arbeidet ledes av en styringsgruppe med ordfører fra hver av de ni kommunene, to fylkespolitikere fra hvert av de tre fylkene, en representant fra hver fylkesmann, samt leder av villreinnemnda. Fylkesvaraordfører i Telemark Lars Bjaadal leder styringsgruppa. Det er engasjert en prosjektleder for en treårsperiode, 2008-2010, som har kontorsted på Fylkeshuset i Buskerud. Les mer om organisering og bakgrunn på underside om rammer for arbeidet ved å klikke i venstremargen.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården