Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintHøringsutkast til planprogram til politisk behandling
4. juni 2008
Et planprogram skal utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensvurderinger. Det skal gi rammer for planarbeidet, og det skal gi en felles plattform og forståelse for hva som skal behandles i planprosessen.  Planprogrammet skal ikke gi endelige planløsninger. 
Styringsgruppa drøftet utkast til planprogram i sitt møte i Tyssedal den 21. mai. Etter dette er planprogrammet revidert i henhold til styringsgruppas merknader. Høringsutgave datert 28.05.08 er nå sendt til behandling i fylkesutvalgene i de tre fylkene.
Saksfremleggene i de tre fylkeskommunene er tilnærmet paralelle. 
 
Sak til fylkesutvalget i Buskerud kan leses her. Forslaget til vedtak er følgende:
  1. Fylkesutvalet vedtek å legge framlegg til planprogram for fylkesdelplan for Hardangervidda ut til offentleg ettersyn med høyringsfrist 10.oktober 2008.
  2. Berørte kommunar, statlege etatar med ansvarsfelt i planområdet, Miljøverndepartementet, grunneigarorganisasjonar, næringsorganisasjonar, miljø- og friluftsorganisasjonar, og andre organisasjonar med interesser i området skal tilskrivast om høyringa.
  3. Fylkesutvalet legg til grunn at resultatet frå høyringa vert innarbeidd i eit endeleg planprogram, som vert lagt fram for fylkesutvala i dei tre fylka til godkjenning. Vedteke planprogram skal vera utgangspunkt for utgreiingsbehov og vidare planprosess

Høringsutgaven som legges fram kan leses her.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården