Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Villreinens leveområder kartlegges
10. juni 2008
 
Norsk villreinsenter på Skinnarbu gjennomfører en oppdatering av kunnskapen om villreinens leveområder på Hardangervidda, med Anders Mossing som prosjektleder. Sluttresultatet skal foreligge innen 1. september i år.
Som en del av prosjektet gjennomføres ”intervjuer” lokalt med viktige ressurspersoner, slik at man får oppdatert eksisterende kunnskap. I tillegg til denne datainnsamlingen drøftes innspill i relevante fagmiljøer.
Om kort tid sendes kartutkast ut på høring til de som har bidratt underveis i prosessen.

Prosjektet skal gi en faglig begrunnet avgrensning av hvilke områder som er viktige leveområder for villreinen på Hardangervidda, i et perspektiv som skal omfatte historisk bruk, nåtidens situasjon og fremtidige scenarioer. Denne kartleggingen vil bli et viktig innspill til fylkesdelplanarbeidet.
Henvendelser kan rettes Norsk Villreinsenter Sør, v/Anders Mossing, 95896361 / 35080582.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården