Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Planprogrammet til offentlig ettersyn
20. juni 2008
Fylkesutvalgene i Buskerud, i Hordaland og i Telemark har behandlet planprogram for fylkesdelplanen for Hardangervidda og vedtatt at dette skal legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 10. oktober 2008.
Klikk på planprogram for Fylkesdelplan for Hardangervidda for å lese dette.
Børørte offentlige instanser, grunneierorganisasjoner og interesseorganisasjoner ellers, på lokalt, regionalt og sentralt nivå, er tilskrevet om høringen. Les høringsbrevet her.

Fylkesutvalget i Telemark drøftet planprogrammet 4. juni, i Buskerud ble det drøftet 11. juni og til slutt fylkesutvalget i Hordaland som hadde møte 18. juni. Alle fattet følgende enstemmige vedtak:
1.    Fylkesutvalet vedtek å legge framlegg til planprogram for fylkesdelplan for Hardangervidda ut til offentleg ettersyn med høyringsfrist 10.oktober 2008. 
2.  Berørte kommunar, statlege etatar med ansvarsfelt i planområdet, Miljøverndepartementet, grunneigarorganisasjonar, næringsorganisasjonar, miljø- og friluftsorganisasjonar, og andre organisasjonar med interesser i området skal tilskrivast om høyringa.
3.   Fylkesutvalet legg til grunn at resultatet frå høyringa vert innarbeidd i eit endeleg planprogram, som vert lagt fram for fylkesutvala i dei tre fylka til godkjenning
. Vedteke planprogram skal vera utgangspunkt for utgreiingsbehov og vidare planprosess.
 
I Buskerud fylkesutvalg  framsatte Nils Peter Undebakke (Sp) og Mette Lund Stake (H) tillegg følgende protokolltilførsel:
 
På møte i styringsgruppa for fylkesdelplan Hardangervidda i Tyssedal 21.05.08, kommenterte vi, på vegne av Buskerud fylkeskommune, to momenter til planprogrammet:
  • Manglende fokus på utgangspunktet for planarbeidet, nemlig tiltaks- og mulighetsplan for næringsutvikling i randsonen til Hardangervidda, herunder mulig konflikt mellom villreinens trekkruter for vinterbeite og viktige (vinteråpne) veger. Slik planprogrammet nå framstår, kan dette lett bli en ny verneplan for villreinens leveområder.
  • Inntrykket forsterkes ved at Miljøverndepartementet legger sterkt press på planeiere for å få en representant for villreinnemnda inn i styringsgruppa for planarbeidet i tillegg fylkesmennene, som statens talerør. Mens vegvesenet for eksempel ikke er representert i styringsgruppa.
Vi kan ikke se at disse problemstillniger er reflektert verken i møtereferatet eller hensyntatt i selve planprogrammet som nå sendes på høring.
 
Merknader til planprogrammet skal sendes sekretariatet for Fylkesdelplan for Hardangervidda, Buskerud fylkeskommune, Fylkeshuset, 3020 Drammen.
 
 

 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården