Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintViktige møter 4. og 5. november
3. november 2008
Det gjennomføres flere møter om fylkesdelplanen 4. og 5. november på Lampeland Hotell.
Det er møte i arbeidsutvalget, i styringsgruppa og i den administrative gruppa. Viktigste sak er drøfting av planprogram etter høringen fram til 10. oktober.
Det blir også gjennomført et faglig seminar om næringsmessig bruk av Hardangervidda og randområdene rundt.
Fagseminaret den 4. november har følgende møteprogram:
  • Bruken av Hardangervidda gjennom tidende - kulturhistorisk tilbakeblikk v/fylkesarkeolog Tore Bjørgo, Hordaland fylkeskommune
  • Hva er viktig for grunneiernes næringsutøvelse når arealbruk på og rundt Hardangervidda fastsettes? v/Kit Hedegart Flaata, leder av Hardangervidda Grunneigarsamskipnad
  • Bondens "mangesyssleri" - hvilket handlingsrom har bøndene i LNF-områdene v/Otto Galleberg, Fylkesmannens landbruksbruksavdeling i Buskerud
  • Bærekraftig og naturbasert reiseliv - muligheter og begrensninger i villreinens nærområder v/Guro Lien, stipendiat i Tinn og Vinje kommuner
  • Langsiktige arealstrategier for bærekraftig næringsutvikling i fjellkommuner v/Erik Plathe, AsplanViak  
Dagsorden på det etterfølgedne styringsgruppemøtet er følgende:
  1. Planprogram - forslag til endringer etter høring (høringsfrist 10.10.08)
  2. Utredningsområdets yttergrenser
  3. Videre framdrift
  4. Eventuelt
Onsdag 5. november møtes den administrative gruppa. Hovedsaken der er lokalt planarbeid og loklae plnaprosesser.
 
Til møtet er følgende dokumenter sendt ut:

 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården