Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintProsjekt om villreinens bruk av Lufsjåtangen
4. juni 2008
Hardangervidda har to store østlige tanger, Dagalitangen og Lufsjåtangen. Disse tangene har samlet sett betydelige vinterbeiteressurser for reinsdyr, anslagsvis 10 - 20 prosent av det samlede vinterbeitet på Hardangervidda.
 
 Bukkeflokk Hardangerivdda
Bukkeflokk. Foto: Knut Nylend
De siste årene har Lufsjåtangen vært lite brukt, både som vinterbeite og i sommer/høstperioden. Det kan spekuleres i om manglende bruk av området skyldes naturlige endringer i villreinens bruksmønster, eller om det skyldes inngrep og bruk av området.
Det skal nå gjennomføres et prosjekt med mål å avklare Lufsjåtangens betydning, ut fra naturgitte forhold, som del av leveområdet for villreinen på Hardangervidda.  Dette prosjektet var opprinnelig planlagt gjennomført tilbake i 2001/2002, men stanset da opp. Det vil nå bli gjennomført som ledd i arbeidet med fylkesdelplan for Hardangervidda.
Prosjektplanen kan leses her.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården