Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Prosjektet "villreinens bruk av Lufsjåtangen"
14. november 2008
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag å gjennomføre prosjektet "villreinens bruk av Lufsjåtangen - mulig restaurering". Prosjektet er nå i gang, og skal sluttføres innen 1. mars 2009. Per Jordhøy ved NINA er prosjektleder. Dette er et faglig prosjekt som vil bli et innspill til arbeidet med fylkesdelplanen.
Prosjektet vil bli basert på NINAs generelle kunnskap om villrein, på tilgjengelige data om villreinens arealbruk på Hardangervidda og på lokalkunnskap. NINAs opplegg for gjennomføring av prosjektet er skissert i NINAs tilbud datert 25. juni 2008.
For å sikre god dialog og medvirkning fra lokalkjente ble det arrangert et arbeidsmøte med lokale ressurspersoner 14. oktober på Imingfjell. Møtereferatet kan leses her. Neste møte i samme gruppe er berammet til 9. desember 2008.
Det er etter intiativ fra lokalmiljøet tidligere laget rapporter for å belyse situasjonen på Lufsjåtangen. Rapportene kan leses her: 

I høringen av planprogrammet har det kommet klare ønsker om at villrein på Dagalitangen også bør vurderes. Styringsgruppa anbefaler at at man forsøker å gjennomføre det som et trinn 2 i dette prosjektet.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården