Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintMøte med formannskapene i Buskerud-kommunene
21. november 2008
Kommunene Hol, Rollag og Nore og Uvdal gjennomførte 13. november et fellesmøte på Rødberg for formannskapsmedlemmer og sentrale administrative fagpersoner i kommunene om fylkedelplanarbeidet. Nærmere 20 personer deltok i møtet. 
Målsettingen med møtet var å informere og å få dialog om prosjektet med formannskapsmedlemmer og sentrale administrative personer som ikke allerede er involvert i prosjektarbeidet. Fra prosjektledelsen møtte styringsgruppeleder Lars Bjaadal og prosjektleder Ellen Korvald.
Tema for møtet var orientering om planprogrammets rammer, om villreinkartleggingen som Norsk Villreinsenter gjennomfører, om villreinprosjektet på Lufsjåtangen. Det var også lagt opp til informasjon og drøfting av opplegg for avgrensning av planområdet og for lokale planprosesser. Prosjektleders presentasjon kan leses her.
Det ble en god og engasjert debatt med stort fokus på villreinsenterets kartlegging av reinens leveområder. Viktigheten av god lokal forankring og tillit til dette arbeidet ble sterkt understreket. Det ble også en grundig drøfting av hvorledes få til en god ytre avgrensning av planområdet. Drøftingen ga gode innspill til det videre planarbeidet.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården