Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintPlanprogrammet er vedtatt
25. februar 2009
Planprogram for Fylkesdelplan for Hardangervidda ble enstemmig vedtatt i de tre fylkesutvalgene i februar. Det kan leses her.

Planprogrammet er utarbeidet som første ledd i arbeidet med Fylkesdelplan for Hardangervidda. Det er utarbeidet etter plan- og bygningsloven og viser rammer, utredningsbehov og opplegg for gjennomføring av selve planprosjektet.

Planprogrammet er utarbeidet gjennom en bred prosess med drøftinger i administrativ gruppe, i arbeidsutvalget (AU) og i styringsgruppa. Det var på høring i perioden juli til oktober 2008. Som ledd i høringen ble det invitert til et tilnærmet åpent informasjonsmøte på Skinnarbu i september for alle berørte kommuner parter.

Etter høringen ble innkomne merknader vurdert og drøftet i arbeidsutvalget (AU) og i styringsgruppa, og planprogrammet ble revidert i henhold til vedtak i styringsgruppa. Det reviderte planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet.

Alle fylkesutvalgene hadde sak om planprogrammet i desember 2008. Ulike vedtak gjorde det påkrevd med ny behandling i alle tre fylker av et noe revidert planprogram. Planprogram, datert 28.01.09, ble enstemmig fastsatt av alle de tre fylkesutvalgene i februar 2009: 4. februar i Buskerud, 11. februar i Telemark og 18. februar i Hordaland.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården