Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintReferanseforum på Geilo 24. mars 2009
14. april 2009

Det ble gjennomført møte i referanseforumet på Geilo den 24. mars 2009. Drøyt 70 personer deltok. Disse representerte bl.a. næringsorganisasjoner, lokale utviklingsselskap, grunneiere, villreinforvaltning, miljøorganisasjoner og hytteforeninger. Mange av politikerne i styringsgruppa og kommunenes administrasjon var også til stede.

Fokus i møtet ble satt på faglige oppdateringer om villrein og næringsmuligheter. Temaene knyttet til selve fylkesdelplanen var planprogram og lokale planprosesser. Møtet ble gjennomført med en del foredrag, noe drøfting i plenum og tilslutt gruppevise drøftinger.  
Faglige foredrag som ble holdt på møtet kan leses ved å klikke nedenfor:
   Villrein på Hardangervidda v/forsker Olav Strand, NINA 
   Villreinens bruk av Lufsjåtangen v/rådgiver Per Jordhøy, NINA 
   Norsk Fjellmatsenter v/prosjektleder Harald Bjelke, Norsk Fjellmatsenter
   Innovativ Fjellturisme v/Kjell Gunnar Dahle, styreleder i Innovativ Fjellturisme
Viktige tema knyttet til selve planarbeidet var en kort presentasjon av planprogrammet som nå er vedtatt av fylkesutvalgene. Les selve planprogrammet her.
Planområdets ytre avgrensning:
Et viktig tema i møtet var å få synspunkter på avgrensningen av planens utredningsområde. Det ble presentert et forslag der kommunene selv har trukket forslag til yttergrense basert på et felles kriteriesett. En slik avgrensning er gjenstand for diskusjon.
Begrunnelsen for å definere et relativt vidt utredningsområde er at planen skal omfatte både villreinens leveområder og influensområdene utenfor dette. Det vurderes som viktig at fylkesdelplanen fanger opp alle arealer der villreinene i fremtidige lokale planprosesser kan bli tema, slik at villreinhensynet blir avklart i dette planprosjektet. Videre er det viktig at Miljøverndepartementet i sitt oppdrag har vært tydelige på at dette ikke skal være en verneplan, men en ”mulighetenes plan”. Planen skal både sikre villrein og utviklingsbehov i bygdene rundt Hardnagervidda.
Drøftingen viste at mange er kritiske til vide grenser da man frykter at dette skal bil en ”verneplan”. Det ble vist til tidligere dårlige erfaringer med milømyndighetene. Andre mente man måtte gripe invitasjonen fra Miljøverndepartementet og gjøre dette til en god plan for lokalsamfunnene rundt Hardangervidda.
Styringsgruppa tok med innspillene fra debatten til sitt møte rett etter referanseforumet der denne avgrensningen igjen skulle drøftes og fastsettes. Se referat fra styringsgruppemøtet her.
Lokale planprosesser:
Det legges stor vekt på at planarbeidet skal begynne lokalt. Kommunene oppfordres derfor nå til å gjennomføre lokale prosesser for å få fram hva som er viktig for den enkelte kommune når langsiktig arealbruk for dette området skal planlegges. Neste steg er å se den enkelte kommune som del av helheten.
Prosjektleder Ellen Korvald innledet om hva prosjektet, i henhold til planprogrammet, forventer av kommunene. Dorthe Huitfeldt fra Vinje kommune og Grete Blørstad fra Nore og Uvdal orienterte om hvorledes de planlegger lokale prosesser i sine kommuner. Se Grete Blørstads innleding her.
Referanseforumet ble avsluttet med ”summing” i grupper, delt inn etter geografi.
Veien videre:
Det ble uttykt ønske om flere tilsvarende møter. Neste referanseforum planlegges til høsten, trolig i oktober.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården