Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintLokale planprosesser er i gang
12. juni 2009
Fylkesdelplanen er nå gått inn i en fase der lokalt planarbeid står sentralt. Rammene for dette er gitt etter at planprogrammet ble vedtatt i februar og de ytre grensene for planens utredningsområde ble fastsatt i mars.
De fleste kommunene avholder denne våren/forsommeren åpne oppstartsmøter der det blir informert om rammene for fylkesdelplanen, og der man drøfter opplegg for lokale prosesser.

Planprogrammets kapitel 6 skisserer hva planprosessen forventer av innspill om arealbruk fra alle kommunene. Planprogrammet kan leses her.

Tidsplanen framover er lagt slik:

Fram til 1. september:

Lokale prosesser for innspill og dialog med grunneiere og interesseorganisasjoner

Høsten fram til 31. desember:

Lokal bearbeiding av planinnspill fram til en politisk forankret planskisse for den enkelte kommune.

Det er opp til de enkelte kommuner hvorledes det arbeides lokalt. Noen prioriterer grendemøter, andre ber om at det sendes skriftelige innspil. Noen kobler det tett opp til alt pågående kommuneplanarbeid. Det vil trolig bli flere lokale møter for å drøfte hva den enkelte kommune skal gi som innspill til fylkesdelplanen.

Etter dette skal et samlet planforslag for hele planområdet utarbeides, drøftes og høres. Dette planforslaget skal søke å avveie alle viktige lokale og regionale hensyn mot hverandre og se området under ett.

Alle kommunene informerer selv om sitt lokale opplegg framover. Nedenfor oppsummeres kort hva som skjer hvor:
 

Nore og Uvdal

Oppstartsmøte ble gjennomført på Uvdal samfunnshus 12. mai. Kommunen inviterer til grendemøter i perioden 15. – 22. juni. For mer informasjon, se: http://www.nore-og-uvdal.kommune.no/Nyheter/Invitasjon%20til%20grendem%C3%B8ter%20i%20Nore%20og%20Uvdal.aspx. En oppfølgende møterunde planlegges.
Kommunens kontaktperson er Grete Blørstad.

Hol

Hol gjennomfører oppstartsmøte onsdag 24. juni kl. 18.00 på Lia Fjellhotell.
Kommunens kontaktpersoner er Kjell Mykkeltvedt og Knut Baklid.

Rollag

I Rollag åpent møte om fylkesdelplanen i august. Dato er foreløpig ikke fastsatt. 
Kommunens kontaktperson er Ellen Skarsten.

Ulvik

Oppstartmøte ble gjennomført 14. mai. Dette følges nå opp med et arbeidsmøte for grunneiere, grendelag, fjellstyret og andre interesserte 15. juni. Etter dette blir det politiske drøftinger i Ulvik formannskap.
Kommunens kontaktperson er Jarle Grevstad.

Eidfjord

Eidfjord kommune hadde oppstartsmøte 28. april. Kommunen inviterer nå velforeninger, sameie og grunneierlagene og innbyggere til komme med innspill om arealbruk og planavgrensning. Frist for innspill er satt til 1. august.
Kommunens kontaktperson er Gunnar Elnan.

Ullensvang

I Ullensvang planlegges et åpent informasjonmøte om fylkesdelplanen. Dato er foreløpig ikke fastsatt.
Kommunens kontaktperson er John Ove Rørnes.

Odda

Odda kommune gjennomfører oppstartsmøte i Røldal torsdag 18. juni. Se Oddas nettside: http://www.odda.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=2177&back=1&MId1=347&  Neste møte i Odda er berammet til Røldal den 8. juli.
Kommunens kontaktperson er Svenn Berglie og Siv Eilertsen.

Vinje

Vinje hadde oppstartsmøte 18. mai. Kommunen inviterer nå alle til å komme med innspill om bruk av områdene. Fristen for dette er satt til 25. august. I Vinje legges det opp til lokale drøftingsmøter 3. og 7. september.
Kommunens kontaktpersoner er Dorthe Huitfeldt og Lasse Mathisen.

Tinn

Tinn hadde oppstartsmøte 19. mai. Kommunen inviterer nå alle til å komme med innspill om bruk av områdene. Fristen for innspill er satt til 25. august. Kommunens kontaktpersoner deltar svært gjerne på ulike møter som grunneierlag, vel og andre holder som ledd i dette.
Kommunens kontaktpersoner er Oddmund Olesrud og Bjørn Bjørnsen.
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården