Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Avgrensning av utredningsområde
15. april 2009
Styringsgruppa vedtok i sitt møte 24. mars fylkesdelplanens utredningsområde. Se avgrensningen på kart her.
Styringsgruppa presiserte i sitt vedtak at grensen ble trukket slik under forutsetning av at dette skal være en ”mulighetenes plan" og at endelig plangrense skal trekkes av styringsgruppa, etter innspill fra kommune, før endelig planforslag legges fram. Dette er i samsvar med forutsetningene i planprogrammet.
Grensen for utredningsområdet ble fastsatt etter innspill fra vurderinger og forslag fra hver enkelt kommune. Kommunenes vurderinger tok utgangspunkt i følgende prinsipper, fastsatt av AU i møte i januar:
 
  1. Alle villreinens leveområder (jfr. Villreinsenterets kartlegging) skal være innenfor planområdet.
  2. Planområdet skal dessuten inkludere alle arealer der villreinen på Hardangervidda vil være en naturlig del av vurderingsgrunnlaget, og skal også gi muligheter for friluftsliv og næringsutvikling. Topografiske forhold vil naturlig påvirke avgrensningen av planområdet.
  3. Plangrensen skal møte andre fjellfylkesdelplaner og andre villreinområder for å unngå ”glipper” mellom disse. Tilsvarende bør fylkesdelplanens yttergrense legges inn til grensen for verneområder der det vurderes som naturlig.
  4. Avgrensning av gjeldende kommunedelplaner og reguleringsplaner skal ikke være førende for yttergrensen.
Styringsgruppas vedtak 24. mars var følgende: 
Styringsgruppa vedtar forslag til ytre grense for utredningsområdet i samsvar med kart datert 20.03.09, men revidert ved Fønnebøfjorden etter nytt innspill fra Nore og Uvdal kommune.
Grensen trekkes på nåværende tidspunkt under forutsetning av at dette skal være en ”mulighetenes plan”, jfr. formålene skissert i planprogrammets kap. 1. Endelig plangrense trekkes av styringsgruppa, etter innspill fra kommune, før endelig planforslag legges fram, jfr. planprogrammets kap. 6.1.
Kartet som nå ligger på nettsiden er korrigert i henhold til dette vedtaket.
Grensen for villreinens mulige leveområde er fastsatt som en faglig grense av Norsk Villreinsenter.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården