Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintOppsummering og foredrag på referanseforumet 4. november 2009
16. november 2009
Det ble gjennomført møte i referanseforumet på Rauland den 4. november 2009. Ca. 45 personer deltok. Disse representerte bl.a. næringsorganisasjoner, grunneiere, villreinforvaltning, miljøorganisasjoner, friluftsorganisasjoner og hytteforeninger. Mange av politikerne i styringsgruppa og kommunenes administrasjon var også til stede.
Fokus ble satt på status i planarbeidet med særlig vekt på de pågående prosessene i kommunene. I de faglige foredragene var det fokus på Villreinsenterets kartlegging av leveområder, turistforeningens arealbruk, samt utmarksnæringer og LNF-begrepet. Norsk kiteklubb holdt dessuten en kort orientering om sine aktiviteter.
Følgende innledninger ble holdt:
Planprosessen til nå og rammer for det videre arbeidet v/prosjektleder Ellen Korvald. Se innledning her.
Status i de lokale prosessene:
Alle kommuner gjennomfører nå parallelle prosesser som skal avsluttes innen årets utgang. Dette skal gi grunnlag for lokale innspill til fylkesdelplanen.
Vinje kommune: Dorthe Huitfeldt orienterte. Vinje er i god gjenge og vil levere sine innspill innen utgangen av året. De fleste innspillene er knyttet til villreingrensen. Det er forbausende få innspill om hytteutbygging og næringsutvikling. LNF-begrepet og utmarksnæringer tas opp av flere. Vinje tar gjerne flere innspill.
Odda kommune: Svenn Berglie orienterte om innkomne innspill. Se oversikt på kart her. Generelt er folk i Røldal engasjert i saken, mens det er lite respons i Odda og Hardanger. Flere innspill kolliderer med villreinhensyn, og vil derfor være omstridt. Folk er generelt skeptisk til mer turistforeningsaktivitet.
Ullensvang: Ordfører Solfrid Borge orienterte. Deres arbeid er koblet sammen med rulleringen av kommuneplanen. I Ullensvang er det et klart ønske å få til vei med atkomst til fjellet innenfor egen kommune. Hytter har vært nevnt, men fremstår ikke som særlig aktuelt. Vinteråpen Rv 7 er viktig for Ullensvang.
Eidfjord: Ordfører Anved Johan Tveit orienterte. Det har vært begrenset interesse og en del skepsis til arbeidet. Etter hvert har det kommet en del konstruktive innspill knyttet til hytter, gamle rettigheter (støler), skitrekk, landbruksbegrepet og mindre vassdragsinngrep. Vinteråpen Rv. 7 er svært viktig for Eidfjord. Noen av innspillene kan være i konflikt med villrein, andre bør være forenlig med villreinens behov. Enkelte av innspillene er kommuneplanspørsmål med uløst innsigelse fra fylkesmannen.
Ulvik: Se presentasjon her.
Hol: Ordfører Erik Kaupang orienterte om oppstartsmøte og 2 oppfølgende grendemøter. I alt 33 innspill er sendt kommunen. Viktige momenter for Hol er vinteråpen Rv. 7, at de oppfatter villreingrensen fra Villreinsenteret som feil, noe utbyggingsbehov, spørsmål knyttet til landbruk, motorferdsel og mikrokraftverk. Videre reiste ordføreren spørsmål ved hva det betyr å være innenfor eller utenfor planområdet, og hvem som skal følge opp etter vedtatt plan.
Nore og Uvdal: Grete Blørstad orienterte fra en omfattende prosess i Nore og Uvdal. Se presentasjon her.
Rollag: Ordfører Steinar Berthelsen orienterte. Rollag har kun et lite areal i utkanten av planen. Men dette utgjør en viktig utvekslingskorridor for reinen på Ble. De fleste spørsmål i Rollag blir avklart gjennom kommunedelplan for Vegglifjell. Skitunnelen under Vegglifjell kan bli et viktig moment i diskusjonen om vinteråpen veg over Imingfjell.
Tinn: Bjørn Bjørnsen orienterte fra deres prosess. Se her.
Faglige foredrag som ble holdt på møtet kan leses ved å klikke nedenfor:
Kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda v/fagkonsulent Anders Mossing, Norsk Villreinsenter.
Oppfølgende merknader fokuserte særlig på de stedene der lokale er uenig med senteret i deres faglige vurderinger. Det ble også fokusert på at all kunnskapen i de ulike temakartene gir et relativt nyansert bilde, som muliggjør en differensiert arealforvaltning.
DNTs arealbruk på Hardangervidda v/fagsjef Kjartan Askim, Den norske turistforening. Oppfølgende merknader fokuserte mye på om DNT er villig til å drøfte sine løype- og stitraséer når disse er i konflikt med villreinhensyn.
Utmarksnæringer og LNF-begrepet – et prosjekt i Nore og Uvdal v/Erik Plathe, Asplan Viak. Oppfølgende drøfting satte særlig fokus på behovet for gode arealavklaringer lokalt for å kunne bruke de muligheter ny plan- og bygningslov åpner for.
Avslutningsvis holdt Rolf Helge Onarheim en liten orientering om Norsk kiteklubb og deres aktiviteter. Han signaliserte ønske om dialog med myndighetene om når og hvor kiterne kan drive sine aktiviteter uten å komme i konflikt med villreinen.
Neste møte i referanseforumet: Det planlegges nytt møte i referanseforumet om ca. et halvt år, trolig i april.
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården