Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintVillreinsenterets kartlegging av villreinens leveområder
18. september 2009
Norsk Villreinsenter på Skinnarbu har nå fullført sin kartlegging av villreinens leveområder og viktige trekkområder. Det er som del av dette arbeidet også utarbeidet habitatkart som viser potensiell bruk til ulike årstider. Villreinsenterets kartlegging er et viktig innspill til arbeidet med fylkesdelplan, der villreinens behov vil bli vurdert opp mot andre brukerinteresser.  
Kartene og notat som utdyper prosjektet nærmere kan sees ved å gå inn på Villreinsenterets nettside http://www.villrein.no/Kartogdatabaser/tabid/5004/Default.aspx. Der ligger følgende kart og dokument om Hardangervidda:
  • Hardangervidda villrein - leveområder 
  • Hardangervidda villrein - sommerbeite
  • Hardangervidda villrein - vinterbeite
  • Hardangervidda villrein - kalvingsområder
  • NVS-notat 1/2009 Kartleggnigav villreinens arealbruk på Hardangervidda

Anders Mossing har vært faglig ansvarlig for arbeidet. Faglige spørsmål om kartleggingen kan rettes til han på mail andres.mossing@villrein.no.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården