Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintKommunenes innspill til fylkesdelplanen
3. februar 2010
Kommunene gjennomførte i løpet av sommeren og høsten i fjor omfattende og grundige lokale prosesser knyttet til fylkesdelplanen. Gjennom dette har kommunene fått innspill fra mange innbyggere, - noe av generell karakter, men mest om konkret arealbruk.
Rådmennene har vurdert alle innspillene og gitt sin anbefaling til lokalpolitikerne. De fleste kommunene har behandlet saken i løpet av desember og januar og har nå politiske vedtak som gir anbefalinger om arealbruk og planutforming i egen kommune innenfor planområdet. Dette utgjør viktige innspill til utformingen av fylkesdeplanen.
Status kan oppsummeres slik (i kommunenavnet ligger link til den enkelte kommunes saksdokument):
 • Ulvik:  formannskapet behandlet sak den 4. november
 • Eidfjord: formannskapet behandlet sak den 21. desember
 • Ullensvang: formannskapet behandlet sak den 25. januar, kommunestyret skal drøfte saken den 8. februar
 • Odda: utviklingskomiteen behandlet sak den 2. desember
 • Vinje: plan- og miljøutvalet behandlet sak den 16. desember
 • Tinn: kommunestyret behandlet sak den 28. januar
 • Rollag: kommunestyret behandlet sak den 2. februar
 • Nore og Uvdal: kommunestyret behandlet sak den 28. januar
 • Hol: kommunestyret behandlet sak den 17. desember
For fullt innsyn i kommunenes innspill vises det til den enkelte kommunes saksutredning og vedtak ovenfor. Samlet sett kan hovedtrekkene i innspillene oppsummeres slik:
 • Det er en del fokus på hytter og eiendomsutvikling i randområdene. Det meste av dette handler om å videreføre alt påbegynte områder. Kommunene støtter en del av forslagene, men avviser også en del innspill knyttet til nye områder.
 • Det er ønsker om å forsiktig utvikling i flere av seterdalene, men det understrekes tydelig at kulturlandskapet må bevares.
 • De fleste kommunene er svært opptatt av landbrukets rammevilkår i LNF-områdene og at planen skal gi retningslinjer som gir gode muligheter for bruk av utmarksressursene.
 • Kommunene som berøres av Rv7 over Vidda og veien over Imingfjell understreker viktigheten av vinteråpne veier.
 • Noen innspill er knyttet til alpinanlegg og reiselivsdestinasjoner, dels med behov for areal inn i villreinens leveområde. Kommunene støtter noe av dette, men ikke alt.
 • Det foreslås kun svært små endringer av utredningsområdet.
 • Villreingrensen foreslås noe endret i forhold til Villreinsenterets grense for potensielle leveområder, mest i Nore og Uvdal og i Vinje. Disse forslagene er viktige innspill til planens vurdering av grensen for det nasjonalet villreinområdet.
 • Det er generelt langt flere innspill og forslag i øst enn vest.

Det er fra kommunene foreslått iverksetting av et par nye utredningsprosjekter. Dette gjelder:

·         Villrein/friluftsliv på strekning Haukeliseter-Hallevassbu (forslått av Vinje)
·         Villrein og tiltak på Imingfjell (forslått av Tinn)

 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården