Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintVidere framdrift av planarbeidet
5. februar 2010
Som det framgår av oppslaget nedenfor, har kommunene de siste månedene gjennomført til dels omfattende prosesser for å gi velbegrunnede innspill til fylkesdelplanen. Dette er, sammen med en rekke delprosjekter, svært viktige innspill til planarbeidet. Målsettingen er sluttbehandling av fylkesdelplanen i løpet av vinteren/våren 2011.

I tillegg til kommunenes arbeid, skal flere viktige kartlegginger og andre prosjekter styrke kunnskapsgrunnlaget. Sentralt her er:
  
 
- Villreinsenterets kartlegging av villreinens leveområder. Fullført sommeren 2009. Se mer her.
- Utredningsprosjektet om Lufsjåtangen og Dagalitangen, NINA-rapport 412. Fullført november 2009. Se mer her. 
- Pågående delprosjekter om Hardangervidda med følgende framdrift:
  • Utmarksnæringer og LNF-begrepet i Nore og Uvdal – avsluttes til 1. april 2010. Se skisse til prosjektplan her. Asplanviak er engasjert til å gjennomføre dette prosjektet.
  • Reiseliv rundt Hardangervidda (om reiselivssatsning og destinasjonenes arealbehov)  - avsluttes til 1. mai 2010. Les mer her. 
  • Kulturminner på Hardangervidda - avsluttes til 1. april 2010. Les mer her.
- Prosjekter som gjennomføres i samarbeid med fylkesdelplanene for Rondane og Setesdalsheiene - skal alle avsluttes til 1. mars 2010
  • Villrein og ferdsel. Pågår med Olav Strand ved NINA som prosjektansvarlig. 
  • Ringvirkninger av hytter. Utredningsprosjekt utført av Østlandsforskning med Birgitta Ericsson som prosjektansvarlig. 
  • Næringsutvikling i villreinfjellet. Pågår med Hans Olav Bråta ved Østlandsforskning som prosjektansvarlig.  
Med bakgrunn i disse innspillene skal det utarbeides et utkast til plan med:
 
  • plankart (med ytre plangrense, nasjonalt villreinområde, arealsoner)
  • retningslinjer knyttet til arealsoner
  • planrapport med konsekvensvurderinger
Etter at et første planforslag foreligger fra styringsgruppa, skal det gjennomføres ulike drøftinger, behandlinger og høringer. Det er viktig at det gis tilstrekkelig tid til nødvendige prosesser. Det vurderes som særlig viktig at kommunene får nødvendig tid både i forhåndshøring (før styringsgruppa innstiller til fylkesutvalgene) og i selve høringen (som vedtas av fylkesutvalgene).
 

Slik det ser ut per i dag, vil følgende framdrift være mulig:

 

Oppgaver:

Aktører:

Tidsplan:

1.        

Utarbeide et første forslag til plan

Prosjektleder i tett dialog med administrativ gruppe og Arbeidsutvalget (AU)

Fram til 1. juni

2.        

Drøfte forslag til plan og ytre plangrense

AU og styringsgruppa

Juni

3.        

”Høring” av forslag til plan og ytre plangrense

Berørte kommunestyrer, og evt. fylkesmenn

I første politiske møte etter sommerferien (august og september)

4.        

Drøfte innspill fra kommunene og innstille til fylkesutvalgene

AU og styringsgruppa

September

5.        

Politisk behandling

Fylkesutvalgene (parallell behandling)

Oktober

6.        

Offentlig høring (minst 6 uker)

”Alle”

Trolig til 1. januar 2011

7.        

Vurdere høringsuttalelser

Prosjektleder (i dialog med administrativ gruppe)

Vinter 2011

8.        

Behandle høringsuttalelsene, innstille til fylkesutvalget

AU og styringsgruppa

Vinter/vår 2011

9.        

Sluttbehandle

Fylkesutvalg og fylkesting

Vår 2011 (seinest i fylkestingene i juni)

 
 
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården