Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Ferdsel i villreinens leveområder
7. mai 2010
Norsk institutt for naturforskning har på oppdrag av Direktoratet for naturforvalting gjennomført et utredningsprosjket for å belyse virkning av menneskelig ferdsel for villreinen. Hovedmålet har vært å gi innspill til prosessene rundt de regionale planene (fylkesdelplaner) om villreinfjellene. Olav Strand har vært prosjektleder. Rapporten er gitt ut i NINAs rapportserie som NINA Rapport 551. Rapporten kan leses her.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården