Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Høring av regional plan for Hardangervidda
10. februar 2011
Fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland har i møter, 27. januar i Hordaland og Buskerud og 9. februar i Telemark, vedtatt å legge forslag til felles regional plan for Hardangervidda ut til høring og offentlig ettersyn. Høringen pågår fram til 1. april. Offentlige instanser, lag og organisasjoner og andre interesserte inviteres med dette til å uttale seg til planforslaget.
 
Nedenfor kan det linkes til viktige høringsdokumenter:
  • Planrapport. Rapporten inneholder bla. informasjon om prosjektet og om Hardagervidda, planbeskrivelse med retningslinjer for arealdelen (kap. 8), handlingsplan og konsekvesnutredning.
  • Plankart - Temakart med arealsoner. Dette kartet viser planens anbefalte arealbruk. Begrepene på kartet er i samsvar med begrep brukt i planrapporten. Dette kartet er det mest lettleste kartet og gir fullt innsyn i planforslaget.
  • Plankart - Arealdel. Dette kartet har samme planinnhold som temakart med arealsoner, men bruker andre begrep og annen kartografi. Det er utarbeidet i henhold til Miljøverndepartementets nasjonale standard for arealplaner og utarbeidet av formelle grunner.
Andre dokumenter av interesse for høringen:
  • Planrapportens vedlegg 3 Temakart friluftsliv har en dårlig gjengivelse i rapporten og kan sees i bedre utgave her. 
  • Høringsbrev datert 10.02.2011
  • Adresseliste for utsending av høringsbrevet.

Alle merknader skal sendes Regional plan for Hardangervidda, Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postmottak@bfk.no. Av hensyn til videre framdrift er det svært viktig at høringsfristen 1. april 2011 overholdes.

Bakgrunn for planarbeidet

Norge er det eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein. Det er derfor et nasjonalt mål og ansvar å sikre villreinen i norsk fauna. Med bakgrunn i dette ga Miljøverndepartementet fylkeskommunene i oppdrag å utarbeide en plan for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Planen skulle i følge departementet fastsette langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern i de aktuelle fjellområdene.

Regional plan for Hardangervidda omfatter både de vestlige og de østlige deler av Hardangervidda, og berører følgelig kommunene Nore og Uvdal, Hol og Rollag i Buskerud fylke, Tinn og Vinje i Telemark fylke og Odda, Ullensvang, Eidfjord og Ulvik i Hordaland fylke.

Planarbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med alle ordførere fra de ni berørte kommunene, seks ledende fylkespolitikere, representanter fra de tre fylkesmannembetene og leder av villreinnemnda som medlemmer. Fylkesvaraordfører i Telemark, Lars Bjaadal, har ledet styringsgruppa.

En viktig forutsetning for styringsgruppa har vært at prosjektet skulle følge opp Miljøverndepartementets invitasjon til å utforme en plan som både ivaretar villreinens leveområder og som gir muligheter for samfunns- og næringsutvikling i bygdene rundt Hardangervidda. Begrepet "mulighetenes plan" har ofte blitt brukt for å markere at dette ikke er en verneplan. Da styringsgruppa avsluttet sitt arbeid med høringsutgaven, var den med unntak av ett punkt enstemmige om planforslaget.

Noen sentrale punkt i planforslaget

Planen er utarbeidet som en regional plan i henhold til plan- og bygningsloven. Den blir ikke juridisk bindende, men den vil gi føringer for videre kommunal arealplanlegging gjennom kart og retningslinjer.

·         Planen søker å avklare hovedlinjer uten å ta stilling til detaljerte lokaliseringsspørsmål som kun er av lokal interesse. Detaljer skal avklares i videre kommunale planprosesser.

·         For å gi hovedrammer for framtidig arealbruk er planarealet delt i sju grovmaskede arealsoner. Gjennom disse sonene er bl.a. nasjonalt villreinområde avgrenset. Kartet angir også ytre grenser for soner der reiseliv og fritidsbebyggelse kan videreutvikles. Ulikhetene mellom sonene er særlig knyttet til formål og omfang i byggeaktiviteter og rammer for ferdsel.

·         Planforslaget legger opp til differensiert arealbruk. Siden villreinen på Hardangervidda har klare årstidspreferanser for hvor den oppholder seg, og det aller meste av friluftslivet lar seg styre gjennom løypekjøring og merking av stier, kan en differensiert arealbruk gi rom for ”flerbruk”.

·        Spørsmål rundt utmarksnæringer har vært mye diskutert. Planen søker å myke opp regelverket slik at ”annen utmarksnæring”, næringer som faller utenfor det tradisjonelle landbruksbegrepet, skal få et visst handlingsrom i planområdet. Med ”annen utmarksnæring” menes for eksempel opplevelsesnæring som guiding og utleie av jakt- og fiskerettigheter. Detaljer må avklares i kommuneplanene.

·         Spørsmålet om vinterbrøyting av veger innenfor villreinens leveområder har også stått sentralt. Generelt skal veger i dette området ikke brøytes og åpnes for trafikk før 1. juni. Unntatt fra dette er E134 og Rv7. Rv7 skal vinterbrøytes, men kan stenges på kort varsel når det er villrein i området. Fv124 over Imingfjell kan holdes åpen med unntak av perioden november til 1. april, eller til påske når denne faller i mars.

·        Retningslinjer for ferdsel understreker at nye stier og løyper skal tilpasses villreinens arealbehov. Etablering og drift av stier og løyper forutsettes fastsatt i kommunale sti- og løypeplaner etter gitte prinsipper.

Styringsgruppa står med unntak av ett punkt samlet bak planforslaget. Uenigheten er knyttet til Fv124 over Imingfjell. Et mindretall på tre foreslo en prøveordning med vinterbrøyting av denne fjellovergangen, men stenging på kort varsel når det er villrein i området. Flertallet ønsket av hensyn til villreinen å videreføre dagens ordning med vinterstenging.

Fylkesutvalgenes vedtak innebærer at planen legges ut på høring med denne dissensen.

Høringsdokumentene er tilgjengelig for alle interesserte på kommunehusene og på fylkeshusene i de berørte kommunene og fylkene.
Les mer om planen i denne artikkelen.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til leder av styringsgruppa, fylkesvaraordfører i Telemark Lars Bjaadal, tlf. 91667380 og/eller prosjektleder Ellen Korvald, ellen.korvald@bfk.no, tlf. 32808728. 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården