Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintVedtatt planprogram
20. februar 2018
Planprogrammet var til sluttbehandling i fylkesutvalget i Telemark den 22. november, i fylkesutvalget i Buskerud den 13. desember i fjor, og i fylkesutvalget i Hordaland den 1. februar i år. Planprogrammet ble alle steder enstemmig vedtatt slik styringsgruppa anbefalte.
Endelig planprogram kan leses her. Den politiske saken i hvert fylke var tilnærmet like. Se saksutredning med vedtak fra Buskerud her.  
 
Høring av planprogram
15. november 2017
Høring av planprogrammet  ble gjennomført med høringsfrist 15. oktober 2017. Det kom inn 41 uttalelser. Høringsuttalelsene kan leses i disse dokumentene: del 1, del 2del 3 og del 4.
En oppsummering med vurdering og anbefaling av de enkelte uttalelser kan leses i dette notatet som ble utarbeidet til Hardangerviddarådets drøfting 7. november.
Planprogrammet, revidert etter Hardangerviddarådets møte, kan leses her. Det legges nå fram for sluttbehandling i fylkesutvalgene i Hordaland, Telemark og Buskerud.
 
 
Møte i Hardangerviddarådet 7. og 8. november 2017
14. november 2017
Hardangerviddarådet hadde 7. og 8. november møte, delvis felles med Nordfjellarådet.
Første dag var hovedsak å drøfte høringsinnspill til planprogrammet for rullering av Regional plan for Hardangervidda. Men det ble også informert om konkrete utfordringer og muligheter knyttet til fjellområdet.
Andre dagen var det fellesmøte med Nordfjellarådet. Denne dagen hadde fokus på skrantesjuke og næringsutvikling. Se de enkelte foredragene på lenker nedenfor.
Les møtereferatet her.
Les hele saken
Rullering av Regional plan for Hardangervidda
29. august 2017
Arbeid med å rullere Regional plan for Hardangervidda har nå startet opp. Hardangerviddarådet er styringsgruppe for rulleringen.
Rulleringen skal bygge på vedtatt regional plan fra 2011. Den skal vurdere problemstillinger som ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan, problemstillinger som har oppstått etter vedtak og spørsmål som lokale og regionale aktører ser behov for å belyse.
Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som gir rammer for selve planarbeidet. Planprogrammet beskriver bakgrunn, føringer, sentrale planspørsmål, kunnskapsbehov, organisering og gjennomføring av planarbeidet.
Les høringsdokumentene her: høringsbrev datert 25.08.2017, politisk sak om høringen (Buskerud) og forslag til planprogram

Alle merknader sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til
postmottak@bfk.no innen 15. oktober 2017.
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller mail
ellen.korvald@bfk.no.
 
Villreinens arealbruk - kartfortelling
6. april 2017
 
Som oppføling av den regionale planen ble det besluttet å fremskaffe mer detaljert kunnskap om villreinens arealbruk. Hensikten var blant annet å imøtekomme kommunenes kunnskapsbehov i deres lokale planlegging.
Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter Sør har nå gjennomført dette. Resultatet foreligger som en egen nettside med kartfortelling.  
 
Tidligere artikler:
06.04.2017 Rullering av regional plan
04.04.2017 Møte i Hardangerviddarådet om skrantesjuke
04.11.2016 Hardangerviddarådet 2016
09.06.2015 Hardangerviddarådet
08.06.2015 Hardangerviddarådet 2015
26.05.2015 Utmarksnæringer
13.10.2014 Informasjon om villrein
10.06.2014 Møte i Hardangerviddarådet 27. mai 2014
09.06.2014 Møte i administrativt kontaktutvalg 26. mai
25.10.2013 Møtereferater - Hardangerviddarådet oktober 2013

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården