Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Høring av regional plan for Hardangervidda
10. februar 2011
Fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland har i møter, 27. januar i Hordaland og Buskerud og 9. februar i Telemark, vedtatt å legge forslag til felles regional plan for Hardangervidda ut til høring og offentlig ettersyn. Høringen pågår fram til 1. april. Offentlige instanser, lag og organisasjoner og andre interesserte inviteres med dette til å uttale seg til planforslaget.
 
Nedenfor kan det linkes til viktige høringsdokumenter:
  • Planrapport. Rapporten inneholder bla. informasjon om prosjektet og om Hardagervidda, planbeskrivelse med retningslinjer for arealdelen (kap. 8), handlingsplan og konsekvesnutredning.
  • Plankart - Temakart med arealsoner. Dette kartet viser planens anbefalte arealbruk. Begrepene på kartet er i samsvar med begrep brukt i planrapporten. Dette kartet er det mest lettleste kartet og gir fullt innsyn i planforslaget.
  • Plankart - Arealdel. Dette kartet har samme planinnhold som temakart med arealsoner, men bruker andre begrep og annen kartografi. Det er utarbeidet i henhold til Miljøverndepartementets nasjonale standard for arealplaner og utarbeidet av formelle grunner.
Andre dokumenter av interesse for høringen:
  • Planrapportens vedlegg 3 Temakart friluftsliv har en dårlig gjengivelse i rapporten og kan sees i bedre utgave her. 
  • Høringsbrev datert 10.02.2011
  • Adresseliste for utsending av høringsbrevet.

Alle merknader skal sendes Regional plan for Hardangervidda, Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postmottak@bfk.no. Av hensyn til videre framdrift er det svært viktig at høringsfristen 1. april 2011 overholdes.

Les hele saken
Planprogrammet til offentlig ettersyn
20. juni 2008
Fylkesutvalgene i Buskerud, i Hordaland og i Telemark har behandlet planprogram for fylkesdelplanen for Hardangervidda og vedtatt at dette skal legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 10. oktober 2008.
Klikk på planprogram for Fylkesdelplan for Hardangervidda for å lese dette.
Børørte offentlige instanser, grunneierorganisasjoner og interesseorganisasjoner ellers, på lokalt, regionalt og sentralt nivå, er tilskrevet om høringen. Les høringsbrevet her.
Les hele saken

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården