Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Bakgrunn for det regionale planarbeidet
3. juni 2008
Arbeidet med fylkesdelplan for Hardangervidda startet opp med utgangspunkt i brev fra Miljøverndepartementet datert 12. april 2007. Les brevet her.
Det ble gjennomført en planprosess med bakgrunn i dette oppdraget i perioden 2008-2011. Da ble regional plan for Hardangervidda vedtatt i de tre fylkestingene.  
Sentralt i oppdraget sto både forutsetningen om å ivareta villreinstammen og å legge til rette for næringsutvikling basert på ressursgrunnlaget i bygdene rundt Hardangervidda.
 
Etter 2011 har planen vært fulgt opp i kommunene, på regionalt nivå og gjennom etablering av Hardangerviddarådet. Hardangerviddarådet har stort sett hatt et årlig møte der blant annet årlig rullering av den regionale planens handlingsprogram har vært på dagsorden.
 
I regionale planstrategier i de tre fylkene ble det i 2016 vedtatt at den regionale planen skulle rulleres. Dette arbeidet startet opp i 2017. Hardangerviddarådet er styringsgruppe for dette arbeidet.
 
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården