Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Ferdsel i villreinens leveområder
7. mai 2010
Norsk institutt for naturforskning har på oppdrag av Direktoratet for naturforvalting gjennomført et utredningsprosjket for å belyse virkning av menneskelig ferdsel for villreinen. Hovedmålet har vært å gi innspill til prosessene rundt de regionale planene (fylkesdelplaner) om villreinfjellene. Olav Strand har vært prosjektleder. Rapporten er gitt ut i NINAs rapportserie som NINA Rapport 551. Rapporten kan leses her.
 
Rapport fra prosjektet Ferdsel ut frå fjellnære resielivsbedrifter
25. juni 2009
NINA har gjennomført et prosjekt om ferdsel ut fra fjellnære resielivsbedrifter.
Prosjektet var et fellesprosjekt og knyttet opp fylkesdelplanene for Ryfylkeheiene/Setesdalsheiene, Rondane/Sølnkletten og Hardangervidda. Les rapporten på NINAs hjemmsider: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/441.pdf
 
 
Prosjekt om ferdsel fra turistbedrifter
4. juni 2008
”Ferdsel fra turistbedrifter rundt villreinfjell” er et prosjektet som gjennomføres i samarbeid mellom de pågående fylkesdelplanene knyttet til villreinfjellene. Dette er i tillegg til Hardangervidda, Rondane/Sølnkletten og Setesdalsheiene/Ryfylkeheiene. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2008.
Les hele saken

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården