Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Hardangerviddas kulturhistorie
24. november 2011
Som ledd i arbeidet med Regional plan for Hardangervidda ble det besluttet å gjennomføre et eget prosjekt om kulturminner. Les sluttrapporten for prosjektet her.
Prosjektets mål har vært å få systematisert alle tilgjengelige stedfestede registreringer av fredede kulturminner og andre særlig viktige nyere tids kulturminner. Hensikten har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget i ulike planprosesser og løpende forvaltning av områdene.
Prosjektet har vært et samarbeid mellom Riksantikvaren, kulturvernmyndighetene i de tre fylkeskommunene og det regionale planarbeidet. Rapporten er utarbeidet av arkeolog Ellen Anne Pedersen i Buskerud fylkeskommune.
 
Kulturminner på Hardangervidda
18. september 2009
Mennesker har brukt og jaktet villrein på Hardangervidda i 8000 år. Dette gir området en lang og spennende kulturhistorie. Det er besluttet å gjennomføre et kulturminneprosjekt som ledd i arbeidet med fylkesdelplanen.
Formålet er å få systematisert alle tilgjengelige stedfestede registreringer av fredede kulturminner samt andre viktge kulturminner fra nyere tid. Prosjektet skjer i nært samarbeid med kulturvernavdelingene i de tre fylkeskommunene og Riksantikvaren. Se prosjektplan her
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården